Mediation

Wat is mediation

Mediation is een manier om conflicten op te lossen. Kenmerkend daarbij is dat de partijen in alle vrijheid en autonoom over hun eigen geschil kunnen beslissen. Hierin verschilt mediation wezenlijk van andere vormen van conflictoplossing, zoals rechtspraak of arbitrage, waarbij de beslissing in handen worden gelegd van een derde. 

Voordelen

De voordelen van mediation zijn dat het kan leiden tot oplossingen die beter uitvoerbaar en duurzamer zijn, omdat de betrokkenen daaraan zelf hebben bijgedragen en daarom vaak meer bereid zijn zich aan de gemaakte afspraken te houden en deze uit te voeren.  Ook kan mediation leiden tot beslissingen die beter aansluiten bij de behoeftes van partijen. Andere voordelen zijn dat mediation goedkoper en sneller is dan procederen en bovendien emotioneel minder belastend voor partijen.

Is mediation geschikt voor mijn probleem?

Vaak wordt gedacht dat mediation alleen kan worden ingezet bij problemen in de familiesfeer. In beginsel zijn echter alle conflicten geschikt om te worden opgelost door middel van mediation. Van een arbeidsconflict tot ruzie om de erfenis en van onenigheid over de bedrijfsopvolging  tot problemen met de overheid. Mediation werkt alleen niet of minder goed als één van partijen absoluut geen mediation wil of niet bereid of in staat is echt naar de ander te luisteren dan wel actief mee te werken aan het vinden van een oplossing. 

Hoe werkt het

De mediationbijeenkomsten vinden plaats op een neutrale plaats. Meestal zal dit ons kantoor zijn, maar een andere locatie is ook mogelijk.

Het eerste gesprek is bedoeld om kennis te maken en te inventariseren wat de geschilpunten zijn. De kosten van dit gesprek zijn gratis.

Wanneer alle partijen instemmen met mediation zal dit worden bevestigd met het tekenen van de mediationovereenkomst. Daarin zijn de afspraken over het mediationtraject, zoals de vertrouwelijkheid en de geheimhouding, de aard van het conflict en het afgesproken tarief vastgelegd. Pas daarna kan de mediation inhoudelijk van start gaan. Slagen partijen erin een oplossing te bereiken, dan zal dit door de mediator worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Met het tekenen van deze overeenkomst eindigt de mediation. Lukt het niet om samen een oplossing te bereiken, dan zal de mediator het traject beëindigen. Ook hebben partijen de vrijheid zelf de mediation te stoppen op elk gewenst moment. Door de absolute geheimhouding en vertrouwelijkheid kan in alle openheid toegewerkt worden naar een voor beide partijen passende uitkomst.

Kosten

De kosten hangen in belangrijke mate af van de duur van het mediationtraject. Afhankelijk van de inspanning van partijen, de onderlinge samenwerking en het aantal zaken dat geregeld dient te worden, zal het traject korter of langer duren. Soms kan met één gesprek al een oplossing worden bereikt, andere conflicten zijn dermate gecompliceerd dat meerdere bijeenkomsten nodig zijn. Overige kosten die zich in een mediationtraject kunnen voordoen zijn de kosten voor het opstellen van de benodigde documenten, eventuele griffiekosten en de kosten van het inschakelen van een specialist.